Regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Multimedialna platforma internetowa  www.forumhurtowe.pl jest własnością firmy Babek Polska  podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej  przez Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój: 045902, z siedzibą 58-330 Jedlina Zdrój pl. Zdrojowy 2 , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8851047997,

Kontakt Biurem Obsługi Klienta serwisu można uzyskać :

Listownie na Adres:

Babek Polska

58-330 Jedlina Zdrój pl. Zdrojowy 2

Z dopiskiem: forumhurtowe.pl

Lub e mail : bok@forumhurtowe.pl

§ 1

Korzystając z serwisu www.forumhurtowe.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

§ 3

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i przykładowy.

 Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.forumhurtowe.pl, umieszcza treści reklamowe.

2) Administrator – właściciel serwisu www.forumhurtowe.pl

3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.forumhurtowe.pl to zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z machanizmów forum oraz usług dodatkowych

4) Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość artykułów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

Rozdział 4
Usługi oferowane w serwisie

§1

 

Na stronach serwisu użytkownik ma mozliwość skorzystania z :

  • Bezpłatnych porad na forum udzielanych przez innych użytkowników forum

( usługa bezpłatna )

  • Kontakty biznesowe – spis specjalistów z branż  (usługa bezpłatna)
  • Katalog firm

– Podstawowy (bezpłatny)

– Premium      (100 PLN miesięcznie)

– Platynowy    (300 PLN miesięcznie)

Więcej o planach oraz o możliwościach >>>    

  • Wiadomości
  • ASZiS

Tylko Użytkownik zarejestrowany, może zamieścić wizytówkę w Serwisie. Zamieszczenie wizytówki polega na wypełnieniu formularza umieszczonego w Serwisie.

§ 2

WPIS PŁATNY

1. Użytkownik dokonuje płatności za wpis z dołu kwota w zależności od Planu.
2. Opłata za zamieszczenie wpisu odbywa się za pomocą wysłania przelewu na wskazane przez administratora konto bankowe na podstawie Faktury Vat.
3. W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub wpisu z Serwisu, uiszczona kwota za zamieszczenie wizytówki Premium i Platynowej (płatnej) nie ulega zwrotowi.

Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjne

§ 1

Reklamacje dotyczące dostępu do zasobów portalu prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email :bok@forumhurtowe.pl. Treść reklamacji : Nazwa podmiotu, opis problemu. Rozpatrzenie reklamacji następuje do 48 h  po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

§ 2

Rozpatrzenie reklamacji następuje do 48 h. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

§ 3

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

Rozdział 6
Dane osobowe

§ 1

Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za Zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej.

§ 2

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawodo poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazydanych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

Rozdział 7
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu i reklama

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystapienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego www.forumhurtowe.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

§ 9

REKLAMA W SERWISIE

1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

3. Akceptując regulamin Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości, w tym ofert handlowych, od Administratora serwisu, jego partnerów oraz na zlecenie podmiotów trzecich

 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 31/12/2012