2020-08-13 | WARSZAWA
Forum Hurtowe
Partnerem serwisu jest: Coface

Jak pozyskać środki obrotowe dla firmy?

Biznes

Autor: Multimedia 0

Środki obrotowe to różnego rodzaju aktywa, które zostaną zużyte w ramach prowadzonej działalności w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. Środkami obrotowymi mogą być zapasy, aktywa pieniężne oraz należności od osób trzecich. Jak się okazuje, faktoring pomaga pozyskać część środków obrotowych, co pozytywnie przekłada się na kondycję przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które chcą usprawnić pozyskiwanie aktywów pieniężnych, powinny zastanowić się nad faktoringiem. Zaufana firma faktoringowa pozwala pozyskać w błyskawicznym czasie pieniądze z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu znacznej poprawie ulega płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Środki obrotowe w przedsiębiorstwie – czym są?

Środki obrotowe to różnego rodzaju zasoby, które w czasie działalności gospodarczej znajdują się w ciągłym ruchu, tzn. przechodząc przez kolejne fazy działalności przyjmują inną postać. Środki obrotowe można podzielić także na:

  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • zapasy,
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Należnościami krótkoterminowymi są w większości przypadków należności od jednostek powiązanych i jednostek pozostałych o terminie, który nie przekracza 12 miesięcy. Należności krótkoterminowe można podzielić na należności z tytułu dostawy i usług, należności dochodzone na drodze sądowej, należności z tytułu podatków i inne.

Inwestycje krótkoterminowe to wszystkie aktywa finansowe, które zostały nabyte przez firmę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Z kolei zapasy to różnego rodzaju materiały, które zostały zgromadzone w celu prowadzenia działalności firmy.

Faktoring a środki obrotowe

Usługi faktoringowe polegające na finansowaniu dokonanej sprzedaży dóbr i usług z odroczonym terminem płatności, mają szczególne uzasadnienie w przypadku chęci efektywniejszego pozyskiwania środków obrotowych w postaci należności krótkoterminowych. Wchodzące w skład tego rodzaju aktywów obrotowych należności, można w prosty i szybki sposób pozyskać dzięki faktoringowi.

Jeśli firma prowadzi sprzedaż towarów lub usług ze stałym gronem odbiorców oraz odroczonym terminem płatności, prawdopodobnie nie znajdzie lepszego sposobu na pozyskanie środków obrotowych (należności krótkoterminowych) niż faktoring. Dzięki niemu na konto firmy może wpłynąć nawet 90% wartości sprzedaży w ciągu 24 godzin od przekazania faktury firmie, która zajmuje się realizowaniem usług faktoringowych. Za pomocą faktoringu finanse firmy oraz płynność finansowa ulegają znacznej poprawie.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    co