2020-08-13 | WARSZAWA
Forum Hurtowe
Partnerem serwisu jest: Coface

Ulga na złe długi – Wierzytelności nieściągalne a VAT

Pigułki Wiedzy

Autor: Andrzej Zurawski 0

ulga na złe długi

W sytuacji, gdy między kontrahentami została wystawiona faktura jednak nie nastąpiła zapłata kwoty ustalonej za dane towary lub usługi, istnieje możliwość odliczenia przez wierzyciela podatku należnego VAT od tzw. „złego długu”. Jest to pewnego rodzaju pomoc dla podatników, którzy z różnych przyczyn nie otrzymali należności od kontrahentów w ustalonym terminie. Odliczenie to zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz.U.2011.177.1054 z dnia 26.08.2011r. stanowi uprawnienie wierzyciela, nie jak w przypadku dłużnika obowiązek. Istotnym jest, iż zgodnie z art. 89a wyżej wymienionej ustawy korekta dotyczy zarówno podatku należnego jak i samej podstawy opodatkowania.

Aby podatnik VAT mógł skorzystać z tej ulgi muszą zostać dokonane określone ustawowo wymagania. Artykuł 89a ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • Dostawa towaru lub świadczenie usług musi być dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a ponadto dłużnik nie może znajdować się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

 

Korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie (art. 89a ust. 3 ustawy o VAT). Ustawodawca kolejno wskazuje, kiedy nieściągalność wierzytelności możemy uznać za uprawdopodobnioną, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze wierzytelność nie zostanie uregulowana ani zbyta w jakiejkolwiek formie.

W konsekwencji zmian z 2013r. nie istnieje już  po stronie wierzyciela obowiązek poinformowania dłużnika o skorzystaniu z ulgi, co mogło wiązać się z wieloma utrudnieniami. Jedyną przeszkodą wynikającą z przepisów dla wierzyciela może być konieczność wykazania, że w dniu poprzedzającym złożenie korekty podatku należnego  dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Warunkiem skorzystania przez wierzyciela z korekty VAT należnego jest brak uregulowania należności przez dłużnika. Co więcej, późniejsze uregulowanie długu przez dłużnika, tzn. po złożeniu deklaracji VAT przez wierzyciela, w której uwzględni on korektę, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, rodzi po stronie wierzyciela obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania zwiększa się w odniesieniu do uregulowanej części (art. 89a ust. 4 ustawy o VAT).

Wierzyciel korzystając z ulgi musi dopełnić wymogów formalnych, zatem wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatnik musi zawiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz podać kwotę korekty i dane dłużnika dodatkowo załączając urzędowy formularz VAT-ZD, na którym to powinno zostać zgłoszone tego rodzaju zawiadomienie.

 

 

Adwokat Andrzej Żurawski

Dawidowicz Grochowski Żurawski

Kancelaria Adwokacka Sp. p.

www.handelzagranica.pl

co